Материјали

 

Тука можете да најдете некои од нашите материјали за спелеологија. За дополнителни информации, обратете се во клубот.

  • Програма и водич за спелеолошкиот собир „Мариово“ (13‐15.05.2016)
  • Извештај од спелео кампот „Галичица“ (04-09.08.2015)
  • Извештај од Златоврв велигденскиот спелео камп, Демирхисарско (18-21.04.2014)
  • Симболи за скицирање, дополнето и корегирано според UIS Cave Symbols 1999 (интерен прирачник)
  • Прирачник за пополнување на спелеолошки картон, Спелеолошка федерација на Македонија

Останати материјали (ориентација, планинарство и др.):

  • Симболи за ориентациони карти според ISOM 2000
  • Симболи за описи на контролни точки – според International Specification for Control Descriptions (2004)